Mäklarinfo


Mäklarinformation
Information – Bostadsrättsföreningen Lindormen 4 Huset
 Byggår 1884
 Adresser i föreningen Grevgatan 20 A B C
 Antal hus 1 gathus och 2 gårdsflyglar
 Antal portar 3
 Föreningens juridiska namn Brf Lindormen 4
 Är föreningen klassad som en s.k. oäkta eller äkta bostadsrättsförening, privatbostad (äkta)? Äkta
 När köpte föreningen huset? 1985
 Äger föreningen marken eller tomträtt? Om tomträtt när ska avgälden
omförhandlas? Påverkas avgiften av detta? Föreningen äger marken Avgiften
 Har avgiftsändringar diskuteras eller beslutats om i föreningen? Höjning/sänkning? Storlek? Vad avser ändringen? När börjar den gälla? Inga avgiftsändringar är påtänkta inom den närmaste tiden.
 När och hur ändrades avgiften senast? Avgiften höjdes med 3 % den 1 juli 2011. Någon ytterligare höjning har inte skett därefter.
Renoveringar
 Är VA-stammar bytta, undersökta eller planerade att åtgärdas? Kök respektive badrum? Gäller detta hela fastigheten eller delar av den? När? Samtliga V/A stammar byttes 1991-1992. Spolning av stammarna skedde 2010 som då kunde konstateras att vara i gott skick. Ny spolning kommer ske tidig vår 2021.
 Är El-stigare bytta eller planerade att åtgärdas? När? Samtliga lägenheter har 1-fas. Enstaka lägenheter har på egen bekostnad dragit in 3-fas.
 Är fasaden åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Gatufasaden renoverades1994-1995 och gårdsfasaden 1998. Fasaderna är alltjämt i gott skick.
 Är trapphus åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När? Samtliga trapphus samt entrén helrenoverades 2013-2014.
 Är tak åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Taken har succesivt bytts ut i samband med vindsbyggnationer under

Mäklarinformation
1991-2011. En ny takvärmeanläggning installerades 2012 för att förhindra istappsbildning. Ny takmålning planeras äga rum våren 2021.
 Är hiss åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När? Fastigheten har en hiss i gatuhuset. Den är från 30-talet och renoveras successivt. Nya bärlinor installerade samt större genomgång utförd 2016.
 Är grunden åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När? Nej, däremot har ett nytt tätskikt lagts över källarförråden på gården som har inneburit att föreningen kommit till rätta med fukt i källarförråden.
 Typ av ventilation? Är något åtgärdat eller planerad att åtgärdas? När? Fastigheten är försedd med självdragsventilation. Föreningen har inte fått godkänt i OVK besiktningen pga. att frånluftsventilationen i ett fåtal lägenheter byggts igen i samband ombyggnationer. Föreningen arbetar just nu på lösningar i de aktuella lägenheterna.
 Tvättstuga? Utrustning? Planer? När? Tvättstuga finns med tre moderna maskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Vidare finns en kallmangel.
 Fönster och befintliga balkonger? Samtliga fönster och balkongdörrar i fastigheten, med undantag för fönstren i lägenheterna på plan 4 i gathuset och fönstren i vindsvåningarna, är renoverade 2013. Dessa planeras målas våren 2021.
 Balkongplaner? Det finns inga planer på att söka bygglov för att bygga fler balkonger.
 Fungerar öppna spisarna? Undersökta? Det finns endast en öppen spis i en av vindsvåningarna. Några kakelugnar finns inte kvar i fastigheten.
 Är vinden exploaterad? Planer? När? Samtliga vindar är inredda mellan 1991-2011.
 Är det tillåtet att installera s.k. ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter? Enbart kolfilter accepteras. För det fall köksfläkt är installerad ankommer det på den befintliga bostadsättshavaren att byta ut den mot kolfilter.
 Hur värms huset upp (fjärrvärme, bergsvärme, olja)? Fjärrvärme, ny fjärrvärmeanläggning installerades 2008-2009.
 Kostnad, finansiering, påverkas avgiften av något av det ovan? Nej. Värme och vatten ingår i avgiften.
 Leverantör av Kabel-TV? Ingår det i avgiften? ComHem tillhandahåller Kabel-TV. Kostnaden härför ingår i avgiften.
 Leverantör av Bredband? Kostnad? Hastighet? Bredband tillhandahålls av Telenor och ComHem. Föreningen har fått en nod för fiber installerad i källaren. Medlemmen betalar installation av bredband.

Mäklarinformation
Disposition fastigheten
 Antal bostadsrätter? 42 bostadslägenheter och en lokal.
 Antal hyresrätter? Status? En hyresrätt i forma av en lokal
 Antal lokaler? Upplåtelseform? En hyresrätt och en bostadsrätt.
 Är samtliga uthyrda? Ja, hyresrätten i källaren är uthyrd.
 Verksamhet? Hudvårdssalong
 Garageplatser/parkeringsplatser? Kostnad? Kö? Nej
 Gemensamhetslokaler? Nej
 Cykelrum? Barnvagnsrum? Cykelrum finns men inte barnvagnsrum.
Föreningsinformation
 Ekonomisk förvaltare? Kontaktperson/tfn nr? SBC
 Teknisk förvaltare? Kontaktperson/tfn nr? Styrelsen och vaktmästare Hans Kvarnström
 Vem har hand om pantförteckning? SBC
 Tas överlåtelseavgift ut? Kostnad? Köpare eller säljare? Ja, föreningen tar med stöd av stadgarna ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av gällande prisbasbelopp per lägenhet att betalas av säljaren.
 Tas pantsättningsavgift ut? Kostnad? Ja, för det fall bostadsrättshavaren har för avsikt att pantsätta lägenheten utgår, med stöd av stadgarna, en pantsättningsavgift om 1 % av gällande prisbasbelopp att utges av pantsättaren.
 Tillåts juridisk person som köpare? Nej
 Synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig föreningen till delat ägande? (Kan exempelvis föräldrar äga 90 % och ett barn 10 %, även om den sistnämnde disponerar lägenheten?) Föreningen accepterar endast att makar, registrerade partner och sambor enligt sambolagen samäger en bostadsrättslägenhet. Föreningen accepterar således inte att föräldrar och barn gemensamt äger en bostadsrättslägenhet.
 Tillåts andra handsuthyrning? Enligt vilka kriterier? Ja, i enlighet med hyresnämndens praxis, dvs. arbete och studier på annan ort eller provsamboende under en begränsa tid.
 Får lägenheten nyttjas som övernattningslägenhet eller kräver ni att den som bor där också är skriven där (ej att förväxla med uthyrningslägenhet)?

Mäklarinformation
Föreningen accepterar endast personer som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i bostadsrättslägenheten, dvs. personer som tillbringar sin huvudsakliga dygnsvila i bostadsrättslägenheten. Föreningen accepterar således inte att bostadsrättslägenheten förvärvas i syfte att användas som övernattnings- eller semesterbostad.
Övrigt
 Obligatoriska åtaganden för medlemmarna så som t.ex.
vår/höststädning? Inget åtagande.
 Är det något övrigt som den framtida köparen bör känna till om huset och eller föreningen? En sådan generell fråga kan inte besvaras.
 Någon kontaktperson lämnas ej ut i prospektet, däremot kan det vara så att någon/några i slutstadiet av försäljning har en del frågor som hon/han vill ha besvarade av någon annan än fastighetsmäklare eller säljaren. Vem kan denne/dessa spekulanter kontakta? Ordföranden i föreningen Karin Järund. Maila: karin@lindormen4.se

 Vart skickas medlemsansökan för den nya köparen?

2018 kundnummer
C/O SBC
Box 5
851 02 Sundsvall
Uppgifterna ovan är lämnade av:
______________________________
Namn och datum
Karin Järund, Stockholm den 21 december 2020