AktuelltStämmoprotokoll 2022

Postat av på Aug 18, 2022 in Nyheter | Kommentering avstängd

Här är protokollet från stämman 2022, klicka på länken nedan;

Stämmoprotokoll 2022 Lindormen4 (PDF)

Stämmoprotokoll 2021

Postat av på Okt 24, 2021 in Nyheter | Kommentering avstängd

Här är protokollet från stämman 2021, klicka på länken nedan;

Stämmoprotokoll 2021 Lindormen4 (PDF)

Huset

Postat av på Maj 6, 2021 in Nyheter | Kommentering avstängd

Bästa medlemmar,

Som ni säkert lagt märke till har vi under våren haft stora utmaningar med nedskräpning utanför porten.
Det är därför av stor vikt att inga BigBags står ute på trottoaren. De får endast placeras där en kortare tid för upphämtning. Övrig tid ska de förvaras i lägenheten.

Vi har även utmaningar med vår sopsortering, vänligen respektera när kärlen är fulla och lämna då ert avfall på närmaste återvinningscentral.

Det har olovligen placerats kartonger och plast i gångarna runt våra förråd i källaren. Dessa sopor utgör en allvarlig brandfara.
Vi vore mycket tacksamma om alla hjälps åt med att hålla dessa gångar rena.

Det har upptäckts att vi har råttor i källaren, Anticimex är kontaktade och har i nuläget placerat ut en betesfälla.
Vi måste nu alla städa våra förråd grundligt eftersom det kan finnas råttbon gömda i förråden.

Gällande OVK, det är viktigt att vi nu får en godkänd OVK i huset och för att detta ska bli verklighet krävs att det inte finns några paxfläktar inmonterade i lägenheterna. Huset har självdrag och denna fungerar inte om fläktar har inmonterats. I kök är endast kolfilterfläktar godkända och de får inte vara inkopplade i ventilationen.

Ventilation

Vårt hus har självdragsventilation. Metoden kräver inte några tekniska hjälpmedel utan drivs av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft. Självdraget blir effektivare ju större skillnaden är mellan temperaturen utomhus och inomhus.

Till fördelarna med självdragsventilation hör enkelheten, driftssäkerheten och en obefintlig elförbrukning som allt tillsammans ger låga driftskostnader. Tekniken är dessutom helt ljudlöst. Allt detta måste vi värna om!
Frånluft
Bostadsrummen ventileras genom att varm och använd luft är lättare än kall och frisk. Den varma luften stiger därför uppåt och tar sig ut genom rummens frånluftsventiler, de som sitter i takhöjd. Den använda luften leds sedan via kanaler till ventilationsskorstenarna på taket.

Frånluftsventilerna skall inte stängas. Däremot kan man själv reglera luftflödet genom att stänga eller öppna lägenhetens tilluftsventiler.

Tilluft
Den kalla och friska luften kommer i en del fall in i lägenheten genom fönsterventiler som sitter i överkant på fönsterbågarna. Samtliga lägenheter har dessutom tilluftsventiler i ungefär 1 till 1,5 meter upp på badrumsväggen.

Badrum och en del kök, som inte gränsar till yttervägg, är försedda med s.k. stockholmsventilation vilket innebär att de förses med friskluft via kanaler. Tilluften tas i dessa fall från lågt sittande friskluftsintag på husets fasader.

Fläktar
Inga mekaniska fläktar får monteras i ventilerna eftersom sådana arrangemang stör lägenhetens luftflöde och orsakar bakdrag i kanalerna, något som påverkar alla andra som är anslutna till samma frånluftskanal. Det är alltså inte tillåtet med köksfläkt som är direkt ansluten till ventilationskanalen. Däremot kan du installera en köksfläkt som är utrustade med kolfilter eftersom dessa bara renar luften genom filtret innan den blåser tillbaka luften in i lägenheten.

Övrigt
Lägenhetsdörrar får inte stå öppna för att ventilera trapphus eller lägenhet. Står de öppna fungerar inte ventilationssystemet som det ska. Vill du ha en snabb genomluftning av din lägenhet skall du fönstervädra.

Står luften stilla i ett rum värms bara den luft som är närmast radiatorn. Det är därför viktigt att sörja för god luftcirkulation. Det är bra både för luftkvalitet och för värmekomfort.

Vårt hus byggdes med självdrag för samtliga rum. Men eftersom flera lägenheter blivit ombyggda genom åren har en del luftkanaler blivit igensatta. Detta har påverkat självdraget på ett negativt sätt och resulterat i många klagomål från de boende i huset. Styrelsens avsikt är att dessa problem ska vara åtgärdade under våren/ sommaren 2021

De vanligast förekommande vädringsdonen
Vridpjäll Klafflucka Jalusispjäll

 

Behöver du hjälp med att återställa självdraget i din lägenhet kan du kontakta vår fastighetsskötare, Hans Kvarnström,
Han debiterar ca 600kr ink moms per timme.

Vänligen
Styrelsen

Mall för namnskyltar

Postat av på Dec 30, 2020 in Nyheter | Kommentering avstängd

God fortsättning!
Nu kan medlemmar ladda ner mallar för namnskyltarna för både postbox och tidningsställ.

Namnskyltar mall

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma, kl 18:00 8:e juni 2020

Postat av på Maj 5, 2020 in Nyheter | Kommentering avstängd

Datum och tid: Måndag den 8 juni 2020 kl. 18:00
Lokal: Gården Grevgatan 20

 1. Dagordning
 2. Stämmans öppnande. Styrelsen Lindormen 4
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor – Förslag uppdatering stadgar enl. bifogat: Ändringar av stadgar 2019 och 2020_andra omröstningen
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Vid dåligt väder medtag paraply, vi håller utomhus oavsett väder pga Covid-19.

Stockholm den 9 maj 2020

Mvh,
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Lindormen 4

Tips och råd om brandsäkerhet

Postat av på Maj 14, 2017 in Nyheter | Kommentering avstängd

Ladda ner broschyrerna nedan:

Faktablad

Skydda dig och dina grannar mot brand

Säker hemma

Brand i flerbostadshus

Viktig information

Postat av på Okt 16, 2016 in Nyheter | Kommentering avstängd

Det har bildats en balkonggrupp i föreningen. Det är ett antal medlemmar som undersökt möjligheten att få bygga balkong. Detta gäller framförallt lägenheter i gårdshusen. Men när det gäller lägenheter vid gatuhuset kan det finnas möjlighet till fransk balkong. Ansvariga för detta projekt är Nina Rudling och Ola Södermark.

Har ni frågor eller funderingar runt detta, kontakta ovanstående. Det kommer utlysas extra stämma för eventuellt beslut om balkongbygge.

Mvh Styrelsen

Regler för renovering

Postat av på Sep 20, 2016 in Nyheter | Kommentering avstängd

Nedan finner ni regler för renovering till samt mall för hur en lapp som skall sättas upp på lägenhetsdörren kan se ut.

Anvisningar för renovering av egen lägenhet

Mall för information om renoveringsrabete

 

Mvh Styrelsen

OVK besiktning

Postat av på Nov 25, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Måndagen den 30/11 kl 7:30 påbörjas OVK besiktning i Lindormen 4. Vi börjar högst upp i gathuset och arbetar oss nedåt.
Var vänlig lämna nycklar till mig, Karin Järund i gathuset, märkta med namn och lägenhetsnr om du inte är hemma.

Med vänlig hälsning,
Karin Järund
Styrelsen

Protokoll föreningsstämma

Postat av på Maj 3, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Ladda ner protokollet protokollet för föreningsstämman här.

//Styrelsen