Kallelse till föreningsstämma, kl 18:00 8:e juni 2020

Datum och tid: Måndag den 8 juni 2020 kl. 18:00
Lokal: Gården Grevgatan 20

 1. Dagordning
 2. Stämmans öppnande. Styrelsen Lindormen 4
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor – Förslag uppdatering stadgar enl. bifogat: Ändringar av stadgar 2019 och 2020_andra omröstningen
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Vid dåligt väder medtag paraply, vi håller utomhus oavsett väder pga Covid-19.

Stockholm den 9 maj 2020

Mvh,
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Lindormen 4