Kallelse till föreningsstämma, kl 18:00 8:e juni 2020

Datum och tid: Måndag den 8 juni 2020 kl. 18:00 Lokal: Gården Grevgatan 20 Dagordning Stämmans öppnande. Styrelsen Lindormen 4 Godkännande av dagordning Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av...
läs mer